Dokumenty, ŠVP - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko

Výroční zprávy a výhledy
 

 Dokumenty                                                                                           

 
Školní vzdělávací programy platné do 31. 8. 2015 jsou uveřejněny na www.ocniskolka.cz
 Školní vzdělávací program 2017/2020                                            

Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“
Antoine de Saint –Exupéry

Filosofií mateřské školy je vytvářet podmínky pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám, vést děti k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě k získávání základů kompetencí důležitých pro další rozvoj a učení s důrazem na komunikativní dovednosti.
Cíle vzdělávání jsou naplňovány pomocí souhrnů speciálně pedagogických postupů a metod.

 Školní vzdělávací program 2016/2017                                            

 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání        
       dítěte v mateřské škole                                                                 

Č.j.: MŠzr/141/2014
Paltnost od 1.9.2015

Ředitelka Mateřské školy Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici.

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.Školní vzdělávací program 2015/2016                                             Kodex zaměstnance                                                                         

Naše škola je jedinou mateřskou školou pro děti s postižením, kde se realizuje výchova a vzdělávání dle individuálních potřeb jednotlivých dětí.
Pracujeme s dětmi ve věku, kdy se formují jejich základní mravní postoje a názory. Držíme se proto myšlenky J. A. Komenského: "Každý učitel má být takový, jakými chce učinit své žáky." Zaměstnanci Mateřské školy Paraplíčko, Havířov, příspěvkové organizace, přijímají Etický kodex zaměstnance, jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné.


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky