Projekty - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko

Výroční zprávy a výhledy
 

 Projekty                                                                                               

"Projekt MŠMT – Šablony II. na období 2019/2021"

Naše škola se zapojila do Projektu MŠMT – Šablony II. na období 2019/2021. Doufáme, že díky získané dotaci budeme moci opět povýšit kvalitu výchovně vzdělávací činnosti s našimi dětmi.

Projekt aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
"RUKU V RUCE S PŘÍRODOU"
Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k EVVO č.j. 16745/2008 a v návaznosti na ŠVP pro MŠ Paraplíčko, Havířov – „Vnímáme svět jinýma očima“.

Vypracovala: Mgr. Šárka Chobotová – ředitelka školy + Bc. Leona Cesarová - koordinátor EVVO

Termín realizace: září 2017 – prosinec 2018

Předškolní věk je klíčovým obdobím pro položení základů přírodovědné gramotnosti. Rozvíjejí se v něm citový vztah k přírodě (environmentální senzitivita), estetické vnímání, komunikační a badatelské dovednosti. Pomáhají utvářet hygienické návyky. Utváří se vzájemné vztahy člověka a přírody.
Nejcennějšími metodami k získávání znalostí a dovedností je přímé pozorování, prožitkové učení a nápodoba vzoru chování dospělých. Problematika environmentální výchovy dítěte předškolního věku prolíná všemi vzdělávacímioblastmi školního vzdělávacího programu, což vede k jeho trvale udržitelnému rozvoji."SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA"

V předchozích týdnech předškolní děti z naší školky navštěvovaly „Sluníčkovou školu“ ve třídě Čmeláčků. Nejdříve se seznámily se školní aktovkou a vše co ukrývá J. Co tam patří a co ne a jak do ní uložit své školní pomůcky. Po klasickém zvonění si procvičovaly vše, co by měl  správný předškolák umět a znát. Ve druhé vyučovací „hodině“ probíhal tělocvik ve cvičebním úboru v pohybovém centru naší školky.

V rámci tohoto projektu jsme se byli s dětmi podívat na ZŠ Mládežnická, kteří nás již tradičně zvou na prohlídku nejen prvního stupně a školní družiny.

Slavnostní zakončení celého projektu „Sluníčková škola“ se neobešlo bez předání vysvědčení a sladké odměny pro všechny zúčastněné děti. Jsme rádi, že jsme děti mohly podpořit v přípravě na probíhající zápis do ZŠ, že je „učení“ bavilo a do školy se budou těšit.


Více v naší fotogalerii.Soutěž s panem Popelou
 

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Ve školním roce 2016/2017 jsme se opět zapojili do této akce. Sbíráním starého papíru získá škola průměrně 8 tis. Kč do rozpočtu školy. Tyto peníze vždy použijeme na pořízení nových hraček a zajímavých pomůcek pro děti. v loňském školním roce jsme je zapojili na houpadlo na školní zahradě.

Informace o průběžném množství nasbíraného papíru těch nejúspěšnějších za daný měsíc budeme zveřejňovat na nástěnce ve vestibulu.


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky