Zapis2020 - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko
 
Informace k  ZÁPISU DO MŠ ve školním roce 2020/21

Ve dnech 4. -5. 5. 2020 proběhne formální část zápisů do MŠ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 proběhne zápis do MŠ
pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí a pokud možno bez osobní návštěvy zákonných zástupců.

Zápis proběhne s využitím seznamu dětí, které již MŠ navštěvují a mají právo na přednostní přijetí do mateřské školy. K přijetí dítěte je nutná dokumentace ze školského poradenského zařízení platná pro školní rok 2020/2021. V případě, že u stávajících dětí doporučení SPC ještě v MŠ nejsou, bude jejich doložení řešeno individuálně.

Zápis pro nové klienty proběhne rovněž v termínu 4.-5. 5. 2020 formálním způsobem -předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (přihláška s potvrzením pediatra o očkování a dokumentace ze školského poradenského zařízení). V případě, že ještě doporučení z SPC rodiče neobdrželi, mohou rovněž s vedením školy projednat jeho dodatečné doložení. (e-mail, telefon).

Do naší MŠ lze přijmout pouze dítě se speciálními vzdělávacími potřebami!!!
 

Podání žádosti
 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 
Podmínky pro přijetí
 1. Dítě je do mateřské školy přijímáno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a vyjádření odborného lékaře a školského poradenského zařízení doručeného ředitelce mateřské školy. (žádost obdržíte v MŠ při zápisu, doporučení lze předložit i dodatečně).
 2. Do mateřské školy jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotním postižením zrakovým somatickým, mentálním, kombinovaným postižením, dětmi s diagnózou Autismus  …), se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobá nemoc,…).
 3. Délka docházky do mateřské školy je závislá na zdravotním stavu dítěte a doporučení školského poradenského zařízení (zpravidla je dítě přijímáno na dobu 1 školního roku –      opakovaně).
 4. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
 
(Podle § 34 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky).

Při přijímání dětí do MŠ a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte jsou posuzována výše uvedená kritéria, přičemž jsou přednostně přijaty děti dle následující hierarchie:
 • dítě se zdravotním postižením zrakovým v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání)
 • dítě se zdravotním postižením zrakovým
 • dítě s diagnózou autismus v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání)
 • dítě s diagnózou autismus
 • dítě se zdravotním postižením jiným v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání)
 • dítě se zdravotním postižením jiným
 


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky